Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UPLIFT Community Care Program

Muaj coob leej ntau tus tau hais rau peb hais tias kom peb rov pab zaub pab mov no, yog li ntawd peb thiaj li mloog li nej hais. Lub 11 hlis ntuj no peb yuav rov qab pub zaub mov dawb rau pej xeem nyob rau hauv lub zos Stockton no. Yog leej twg xav tau thov txhob ua siab deb es hu tuaj rau peb lo si ntau ntawv tuaj cuag peb. 


So many of our community members have spoken and we LISTENED. We are giving food in aid again to Stockton residents who have been affected by COVID-19. We are aiming to beat our record last time, our goal for November 21, 2020 is to reach 250 families. Please contact us for more information and to sign up.

Contact Us